Vymaluj si sám


Postupné kroky realizace záměru v akci „Vymaluj si sám“

 1. Požadavky na osobu provádějící malířské či natěračské práce.
 2. Stáhnout si potřebný formulář a vyplnit jej se všemi zainteresovanými osobami.
 3. Souhlas všech svých spolubydlících.
 4. Informujte vedení vaší koleje (popište ve formuláři váš záměr, uveďte číslo pokoje, odpovědnou osobou je žadatel).
 5. Pokud je váš záměr vedením koleje schválen, kupte si barvu a realizujte záměr. Pečlivě si uschovejte všechny stvrzenky od nákupu (POZOR: možnost jejich proplacení je pouze v měsíci jejich vystavení, na pozdní dodání nebude brán zřetel!).
 6. Po dokončení úprav opět informujte vedení koleje, které na místě posoudí, zda se konečná úprava liší od návrhu a své stanovisko potvrdí do formuláře.
 7. Vyplněný a podepsaný formulář předejte vedoucí koleje do konce měsíce, ve kterém jste provedli nákup potřebných věcí. Jinak proplacení nebude možné!

Povolené úpravy jsou pouze na kolejích Blanice a Vltava

 • Malování stěn i stropu na pokojích a společných prostorech.
 • Bílou barvou je možno malovat bez omezení stěny i strop.
 • Povolenými odstíny barev je možno malovat pouze stěny a barevná malba musí končit minimálně deset centimetrů od stropu.
 • Škála povolených barevných odstínů: světle žlutá, světle oranžová, světle zelená, bílá.
 • Každý pokoj může být vymalován jinou barvou.

Požadavky na osobu provádějící malířské či natěračské práce

 • Pokud se při provádění malířských či natěračských prací plánuje manipulace s elektroinstalací a elektrickými spotřebiči, musí být osoba proškolena a přezkoušena minimálně z §5 vyhlášky 50/1978 Sb. „VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu“. Toto je nutné doložit vedoucí dané koleje před započetím prací.
 • Osoba provádějící práce musí být znalá řemesla a mít dobrou orientaci v malířských potřebách.

Odpovědnost

 • V případě vzniku škody na majetku VŠE SÚZ z důvodu nedodržení správného postupu při malířských či natěračských pracích nebude materiál proplacen a následné náklady na opravy budou vymáhány po původci škody.
 • Každá osoba provádějící malířské či natěračské práce na majetku VŠE SÚZ takto činí ze své vlastní iniciativy a na svou vlastní odpovědnost. VŠE SÚZ nemá odpovědnost z hlediska bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) za osoby provádějící malířské či natěračské práce.

Proplacení nákladů

 • Náklady budou vyplaceny zpětně v kanceláři vedoucí/ho koleje (viz úřední hodiny). Akce je dotována částkou 500,- Kč na jednu místnost (mimo sociálního zařízení), Takže pokud se budou malovat dva pokoje v buňce i se společnými prostory, příspěvek činí 1500,- Kč.
 • Své náklady na barvy musíte prokázat účtenkou a vyplněným formulářem, které od vás vedoucí koleje převezme při jejich výplatě. Náklady budou proplaceny maximálně do výše dotace.

Možné potíže s úhradou nákladů

 • Návrh na úpravy se po realizaci liší od skutečnosti, což zapříčiní neproplacení účtenky a povinnost uvést pokoj do původního stavu na vlastní náklady žadatele.
 • Hodnota účtenky převyšuje výši dotace, v tomto případě bez ohledu na její výši bude proplacena pouze schválená dotace dle rozsahu.

Doporučený pracovní postup k provádění malířských prací

 1. Příprava
  • Seznamte se s veškerými informacemi od výrobce používaného materiálu (návod k použití, pracovní postup, chemické složení, bezpečnostní postup). Otřete podklad na zkoušku tmavou vlhkou látkou. Pokud se ukáže pískový nebo křídový oděr, musí být stěna ošetřena penetrací. Staré nátěry, které již nejsou stabilní, umyjte velkým množstvím vody s mýdlem a opláchněte. Před malováním musí být všechny podkladové plochy čisté, suché a bez prachu. Důležité je vyrovnání nerovností – otvory, praskliny nebo nerovná místa je třeba nejprve opravit (sádrou, případně tmelem) a hladce natřít.
 2. Zalepení
  • Plochy, které nechcete natřít, musíte předem důkladně zakrýt (například lepicí páskou a folií). Odmontujte současně také lampy a zásuvky. Podlahu byste měli důkladně zakrýt fólií a pevně přilepit její okraje. Fólie se poté nebude při malování posunovat.
 3. Základní a vrchní nátěr
  • Stěny se sádrovou omítkou, sádrokartonovými a vláknitými deskami je lepší předem natřít plochým nebo širokým štětcem penetračním prostředkem. Tyto druhy materiálu jinak nasávají příliš velké množství vrchní barvy. Skvrny od vody se zakrývají izolační barvou nebo barvou určenou na zakrývání skvrn. Z důvodu rovnoměrného nanesení barvy vždy otírejte váleček s barvou o k tomu určenou mřížku. Při natírání stropů používejte váleček s teleskopickou násadou. Nejlépe se maluje při normální pokojové teplotě (cca 22 °C). Průvan a výkyvy teplot mohou způsobit vady.
 4. Nejprve rohy
  • Nejprve natřete rohy, začněte vždy od okna. Na malé plochy v rozích, u lišt a radiátorů použijte vždy štětec nebo speciální váleček.
 5. Poté strop
  • a pak stěny Natřete nejprve horizontální a pak vertikální plochy. Na velké plochy vždy použijte váleček.
 6. Směr natírání
  • Po čtyřech až šesti vertikálních tazích přetřete natřenou plochu tahy horizontálními. Barvu tak nanesete rovnoměrně.
 7. Úklid
  • Po dokončení prací vše ukliďte a umyjte. Majetek VŠE SÚZ, který byl zapůjčen, pečlivě umyjte a vracejte v takovém stavu, v jakém jste ho obdrželi. Vzniklý odpad ekologicky zlikvidujte.

Doporučený pracovní postup k provádění natěračských prací

 • Při natírání těles teplovodního topení se musí použít barvy přímo určené na natírání radiátorů. Pomaleji žloutnou a jsou odolné teplotám cca 100 °C. Nikdy nenatírejte zavlažované/teplé těleso radiátoru!
 • Veškeré v návodu uvedené parametry jsou pouze informativního charakteru, u jednotlivých výrobců se liší, proto si před započetím prací důkladně prostudujte výrobcem přiloženou dokumentaci.
 1. Úprava topného tělesa a přípravné práce
  • Povrch radiátoru zdrsněte ocelovým kartáčem. Místa s poškozeným starým nátěrem očistěte pomocí smirkového papíru až na čistý kov. Je podstatné, abyste dostali dolů všechny nesoudržné části povrchu, povrch tělesa musí být celistvý. Smetáčkem povrch tělesa důkladně očistěte od prachu a nečistot. Lepicí páskou oblepte termostatickou hlavici, případně i další části radiátoru, které natírat nebudete a které nechcete od barvy zašpinit. Na podlahu položte zakrývací fólii.
 2. Nanášení základní barvy
  • Základní barvu důkladně promíchejte míchacím dřívkem a poté nanášejte na dobře očištěný, suchý, hladký, vosku a mastnot zbavený podklad. Základní barvy se prodávají v různých odstínech, doporučujeme použít bílý odstín. Základní barvu nechte před dalším natíráním 8–16 hodin zaschnout (při teplotě 20 – 24 °C). Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Po zaschnutí základního nátěru je vhodné okraje opravených míst na viditelných (pohledových) plochách obrousit brusným papírem do roviny s ostatní plochou původního nátěru. Povrch nezapomeňte dobře očistit.
 3. Nanášení svrchního nátěru
  • Po dokončení základního nátěru pokračujte první vrstvou vodou ředitelné barvy. Barva při teplotě 20 – 24 °C zasychá asi 4 – 6 hodin. Aby byl výsledek dokonalý, je potřeba nanést ještě finální vrstvu barvy. Bude zasychat opět přibližně 4–6 hodin. Použití více než dvou vrstev se nedoporučuje. Nářadí a pracovní pomůcky je nutné ihned po skončení práce umýt vodou, jinak na nich barva ztuhne a můžete je vyhodit.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vedoucí vaší koleje.